Mundesi kthimi

– Tek ne ju keni mundesi kthimi brenda 14 diteve pa paguar asgjë

Në Aladini.al jo vetëm blini lehtë, por gjithashtu mund të ktheni lehtësisht produktin. Nëse nuk jeni i kënaqur me blerjen që keni bërë, ose për ccfarëdo arsye tjetër ju mund ta kthini atë brenda 14 ditëve.

Ju keni të drejtën e heqjes dorë nga blerja brenda 14 ditëve, pa dhënë asnjë arsye dhe ne ju krijojmë mundësinë që shumën e shpenzuar ta përdorni për një blerje tjëtër pa ju kushtëzuar për kohën.

Detaje rreth kthimit të produktit:

Mundësia për të kthyer produktin mbaron pas 14 ditëve nga dita kur ju ose një palë e tretë e ndryshme nga transportuesi dhe e autorizuar nga ju, merr në dorëzim mallrat.

Për të ushtruar të drejtën e heqjes dorë nga produkti i blerë, duhet të na informoni në:

[emri i kompanise, email, adresa, kodi postar dhe/ose nr cel], për vendimin e heqjes dorë nga kjo produkti që keni blerë, me anë të një deklarate të qartë (p.sh., një letër dërguar me postë, faks ose postë elektronike).

Ju mund të përdorni modelin bashkëngjitur formularit të heqjes dorë nga kontrata, por ky nuk është i detyrueshëm. (Formularin e gjeni ne fund të faqes).

Ju mund ta plotësoni dhe ta dërgoni edhe elektronikisht formularin model të heqjes dorë nga kontrata ose çdo deklaratë tjetër të qartë në website-in tonë www.aladini.al

Nëse ju përdorni këtë opsion, ne do t’ju komunikojmë pa vonesë, konfirmimin e marrjes së njoftimit të heqjes dorë nga kontrata, me anë të një mjeti të qëndrueshëm komunikimi (p.sh., me postë elektronike ose telefon)”.

Efektet e heqjes dorë nga kontrata

Nëse ju hiqni dorë nga kjo kontratë, ne do t’ju rimbursojmë të gjitha pagesat e marra prej jush, duke përfshirë shpenzimet e dorëzimit (me përjashtim të kostove shtesë që rezultojnë nga zgjedhja juaj, e një dërgese të ndryshme nga dërgesa standard më pak e kushtueshme, e ofruar prej nesh), pa vonesa të panevojshme, por gjithsesi jo më vonë se 14 ditë nga dita në të cilën ne njoftohemi për vendimin tuaj të heqjes dorë nga kjo kontratë.

Ne do ta realizojmë një rimbursim të tillë, duke përdorur të njëjtat mjete pagese si ato të përdorura nga ju për transaksionin fillestar, përveçse kur ju keni rënë shprehimisht dakord ndryshe; gjithsesi, juve nuk do t’ju lindë asnjë kosto tjetër si rrjedhojë e një rimbursimi të tillë.

Ju duhet t’i ktheni mallrat ose të na i dorëzoni në adresën si më poshtë:

[vendosni emrin adrese, dhe adresën postare,], pa vonesa të panevojshme, por gjithsesi, jo më vonë se 14 ditë nga dita, në të cilën do të na njoftoni për heqjen dorë nga kjo kontratë.

Afati konsiderohet i respektuar prej jush, nëse ju na i ktheni mallrat përpara plotësimit të periudhës prej 14 ditësh.

Ju do të mbuloni shpenzimet e drejtpërdrejta të kthimit të mallrave. / Ne do të mbulojmë shpenzimet e kthimit të mallrave.

Formulari model i heqjes dorë nga kontrata

(Plotësojeni dhe dërgojeni këtë formular vetëm nëse dëshironi të tërhiqeni nga kontrata.)

 

  • Drejtuar [këtu emri i tregtarit, adresa postare dhe numri i tij i faksit dhe adresa e postës  elektronike, sipas rastit, duhet të vendosen nga tregtari]:
  • Unë ________________________ me anë të këtij formulari njoftoj datë_________________, që unë __________________ tërhiqem nga kontrata ime e shitjes së mallrave të mëposhtme:
  1. ____________________________
  2. ____________________________
  3. ____________________________

 

  • Porositur më ____________marrë më ________________, në_______________;

 

  • Emri i konsumatorit/i konsumatorëve________________________________

 

  • Adresa e konsumatorit/e konsumatorëve____________________________

 

Data______________________________